Cererea de Chemare in Judecata

 

Având în vedere că prin instituirea obligaţiei prevăzută de art. 112 pct. 1 teza a – II – a C. proc. Civ. S-a urmărit reducerea duratei procesului, apreciez că textul se aplică şi reclamantului persoană juridică .

Identificarea părţilor prin aceste aspecte prezintă importanţă sub mai multe aspecte:

– sunt stabilite limitele cadrului procesual în care se va desfăşura judecata cu privire la păţi;

– se verifică dacă la data sesizării instanţei acestea aveau capacitate şi calitate procesuală;

– se determină competenţa instanţei;

– se determină locul unde se va face comunicarea actelor de procedură

 

 

Numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces,iar,în cazul reprezentării prin avocat,numele acestuia şi sediul profesional;

 

Art. 112 pct. 2 C. proc. Civ. Are în vedere situaţia în care cererea de chemare în judecată este făcută de altcineva decât titularul dreptului dedus judecăţii,adică de un reprezentant(convenţional sau legal) al titularului, precum şi situaţia în care cererea este îndreptată împotriva reprezentantului unei persoane fizice sau juridice.

Trebuie deci ca în cerere să se indice atât reprezentantul,cât şi reprezentatul. Considerăm că se are în vedere nu numai reprezentarea per-soanelor fizice sau juridice prin alte persoane,ci şi reprezentarea intereselor individuale sau colective prin persoane cărora acele interese nu le sunt totuşi destinate,deci atunci când legea acordă exerciţiul dreptului la acţiune unor persoane ce nu sunt titulare ale dreptului subiectiv civil care se urmăreşte a fi valorificat.

Dacă reprezentantul nu îşi arată această calitate în cererea pe care o face,el este presupus că lucrează în nume propriu,sancţiunea fiind aceea că el nu va mai putea să pretindă ulterior,în instanţă,că lucrează ca reprezentant, iar cererea de chemare în judecată se va respinge ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă,deoarece reclamantul nu este titularul dreptului subiectiv civil dedus judecăţii.

Cerinţa indicării în cerere a calităţii persoanei care lucrează pentru titularul dreptului se aplică şi în cazul asistării minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă,deoarece cererea se face personal de către minor,dar se semnează nu numai de către acesta,ci şi de către persoana chemată de lege să îl asiste(părinţii,tutore sau curator),astfel încât în cerere trebuie să se pre-cizeze calitatea de ocrotitor legal.