Competenta Teritoriala in Materie Civila

 

 

Chemarea în garanţie

 

Este reglementată de art. 60-63 C. proc. civ. ca o formă de intervenţie forţată.

Articolul 60 alin. (1) prevede că „partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte. în cazul în care ar cădea în pretenţii cu o cerere în garanţie sau despăgubiri”.

Având în vedere că cel care transmite un drept este obligat să-i garanteze folosinţa sub toate formele potrivit cu natura acelui drept, legislaţia noastră procesuală reglementează prin articolele din Codul de procedură civilă menţionate, chemarea în garanţie.

Garanţia poate să reiasă din lege (în materia vânzării, schimbului, mandatului, cesiunii de creanţă             etc.) sau din contractul încheiat de părţi.

În cazul în care prin acţiunea în instanţă este contestată o convenţie indiferent de motivul acestei contestări, chemarea în proces a ambelor părţi este absolut necesară, întrucât actul atacat, expresie a aceleiaşi voinţe, nu poate să fie valabil pentru una din. părţi şi nevalabil pentru cealaltă.

Ne chemarea în proces a uneia dintre părţile actului, nu poate fi înlăturată prin chemarea ei în garanţie. Pe de altă parte, finalitatea cererii de chemare în garanţie este diferită de aceea a cererii principale, urmărindu-se rezolvarea în cadrul aceluiaşi proces şi a raportului juridic dintre pârât şi chematul în garanţie.

Aşa de exemplu, dacă cumpărătorul unui bun imobil este chemat în judecată de c persoană care revendică acel bun. acesta poate chemă în garanţie pe vânzător  şi în cazul în care cererea reclamantului este justificată şi se admite să fie despăgubit.

 

Scopul cererii de chemare în garanţie este dublu“:

–           permite chematului în garanţie să-şi administreze probele ce le consideră necesare,delegaţia de garanţie devenind activă;

–           dacă garantul pierde procesul, prin aceeaşi hotărâre instanţa va admite şi cererea de .chemare    În garanţie, soluţionând în acest fel ambele cereri.

Cererea de chemare în garanţie se soluţionează odată cu cererea principală. Dacă cererea principală a fost admisă, va fi admisă şi cererea de chemare în garanţie şi invers.

Soluţia cu privire la cererea de chemare în garanţie (dependentă de soluţia dată cererii principale), influenţează modul de soluţionare a căilor de atac şi judecata în fond după casare. Aşa de exemplu, apelul declarat de chematul în garanţie, repune în discuţie şi cererea principală. Dacă ambele cereri au fost respinse însă se admite apelul reclamantului şi judecându-se fondul se admite cererea principală, instanţa va soluţiona şi cererea de chemare în garanţie, întrucât altfel hotărârea instanţei este susceptibilă de revizuire potrivit art. 322 pct. 2 C. proc. civ.

Download Referat 4