Continutul Raportului Juridic Civil

De fapt, indiferent că au sau nu discernământ, potrivit art. 49 alin. (4) din Constituţie, minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi. în acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul

muncii [1]. De asemenea, art. 13 alin. (4) din Codul muncii interzice angajarea persoanelor puse sub interdicţie judecătorească.

  1. e) Nulitatea actelor juridice încheiate fără respectarea normelor privind capacitatea de exerciţiu.[2]

Art. 44 şi urm. din noul Cod civil instituie sancţiunea nulităţii relative a actelor încheiate fără respectarea cerinţelor legale referitoare la capacitatea de exerciţiu.

Astfel, în concret, potrivit art. 44 alin. (1), actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) şi la art. 43 alin. (3), precum şi actele făcute de tutore fără autorizarea instanţei de tutelă, atunci când această autorizare este cerută de lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu.

Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate invoca şi singură, în apărare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din minoritate ori din punerea sub interdicţie judecătorească, conform art. 44 alin. (2).

Practic, această normă instituie o excepţie de la principiul potrivit căruia nimeni nu poate profita de propria turpitudine ( nemoauditurpropriam turpitudinem allegans).

De asemenea, în temeiul art. 45, simpla declaraţie că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului (teza I). Dacă, însă a folosit manopere dolosive, instanţa, la cererea părţii induse în eroare, poate menţine contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancţiune civilă adecvată (teza a Il-a).

[1] 161 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii a fost publicată în M. Of. nr. 72 din 5 februarie 2003 şi republicată în nr. 345 din 18 mai 2011.

[2]   Anterior, anulabilitatea actelor încheiate de incapabil a fost reglementată de art. 25 din Decretul nr. 32/1954.

 

Download Referat 6