Aspecte Generale Privind Persoanele Juridice

 

În mod indiscutabil, consiliul local nu este însă titular al dreptului de proprietate, această calitate având-o, potrivit Constituţiei şi Legii nr. 213/1998, unitatea adminis- trativ-teritorială. O lectură mai atentă a dispoziţiei art. 36, mai sus citate ne conduce la concluzia că, în realitate, consiliul local este un administrator al patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale, tot aşa cum consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale îi administrează bunurile. Faptul că Legea nr. 215/2001 nu are în vedere calitatea consiliului local de titular al dreptului real de administrare, constituit pe temeiul dreptului de proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale, rezultă chiar din prevederile art. 36 alin. (2), lit. c), conform cărora acesta administrează, atât domeniul public cât şi domeniul privat al comunei sau oraşului. Numai bunurile proprietate publică pot forma însă obiect al dreptului real de administrare, ceea ce înseamnă că legiuitorul a avut în vedere sensul comun al noţiunii de „administrare”.

Consiliul local nici nu are un scop propriu, ci pe acela de a rezolva treburile publice, în condiţiile legii [art. 23 alin. (2) din Legea nr. 215/2001]. El acţionează în interesul colectivităţii locale, care sunt formate din totalitatea locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale [art. 3 alin. (4) din aceeaşi lege], adică din membrii care formează respectiva persoană juridică. Cu alte cuvinte, „scopul” consiliului local îl reprezintă realizarea scopului unităţii administrativ-teritoriale.

Argumentele expuse mai sus sunt aplicabile şi în cazul consiliului judeţean, care, potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean şi care, sub aspectul care ne interesează, are atribuţii similare consiliilor locale.