Actul Juridic Civil

Prin act juridic civil se înţelege manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.

Din această definiţie rezultă că elementele caracteristice actului juridic civil sunt următoarele:

–           prezenţa unei manifestări de voinţă, care poate să provină de la una sau de la mai multe persoane fizice ori juridice;

–           manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile (prin acest element, actul juridic civil se deosebeşte de faptul juridic civil, acesta din urmă fiind săvârşit fără intenţia de a se produce efecte juridice, efecte care însă se produc în temeiul legii);

–           efectele juridice urmărite pot consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret (prin acest element, actul juridic civil se delimitează de actele juridice din alte ramuri de drept).

Cuvântul „act” poate avea două înţelesuri. Primul sens este acela care se desprinde din definiţia de mai sus, deci de operaţiune juridică. Pentru acest sens, se utilizează şi formula negotium iuris sau, mai simplu, cuvântul negotium. însă, atât în legislaţie, cât şi în doctrină sau în jurisprudenţă, prin „act” (uneori chiar prin sintagma „act juridic”) se desemnează şi înscrisul constatator al manifestării de voinţă, adică suportul material care consemnează sau redă operaţiunea juridică. Pentru acest al doilea sens se foloseşte şi expresia instrumentum probationis sau, mai simplu, cuvântul instrumentum. într-o exprimare riguros exactă, pentru cel de-al doilea sens ar trebui să se folosească termenul de „înscris”.

Cât priveşte corelaţia dintre art. 1238 alin. (2) C.civ. şi art. 11 C.civ., sariorm căruia, „nu se poate deroga prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moraruri se observă că nu există o suprapunere între domeniile de aplicare ae relor două texte de lege, în sensul că în baza art. 11 C.civ. pot fi rscarate nule numai actele juridice având o cauză ce contravine discutilor  exprese care interesează ordinea publică şi bunele moravuri, aşa încât vor putea fi declarate nule numai pe temeiul art. 1238 alin. (2) C. civ. arate acte juridice a căror cauză, deşi imorală, nu contravine unei dispera egale exprese.